{FBOX=use_template=harmony&get_one=1&random=1}

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ / НПО

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮЛНЦ / НПО:

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са неправителствени организации (НПО) и представляват граждански сдружения, асоциации и фондации, в това число училищни настоятелства и др., като те могат да бъдат в частна или обществена полза.

Регистрацията на ЮЛНЦ протича на 3 фази:
1. Съдебна регистрация;
2. Регистрация в регистър БУЛСТАТ;
3. Регистрация в Министерство на правосъдието (само за ЮЛНЦ регистрирани в обществена полза).

Необходими документи: В зависимост от типа ЮЛНЦ, се изискват различен набор от документи.
Ориентировъчно времетраене на цялата процедура: от 15 до 30 дни

По отношение на финансиране по проекти: зависи от изискванията за кандидатстване.
Ограниченията за кандидатстване с оглед ползата: в която се е определила една организация са по-характерни за т. нар. частни донори (т. е. тези конкурси, които не се организират от държавни институции).
Има едно общо изключение за финансиране на проекти на организации в частна полза и това при кандидатстване за бюджетна субсидия - при нея допустими са единствено организации, регистрирани в обществена полза. Също така следва да имате предвид, че например ако желаете да се регистрирате като организация, подпомагаща културата по смисъла на Закона за меценатството, следва да бъдете в обществена полза. Организациите в обществена полза също така могат да ползват данъчни преференции - техните дарители имат право на данъчни облекчения, а самите организации са освободени от заплащането на местен данък върху даренията и данък наследство за получени от тях дарения.

По отношение на услугите на счетоводител - те са Ви необходими за изготвянето на финансовия отчет, а такъв сте длъжни да правите, независимо дали се определяте в обществена или в частна полза, още повече, че и в двата случая той е един и същ.

По отношение на доклада - който следва да се представя ежегодно пред ЦР при МП, той се пише в свободна форма, разказвателно или в графи, както ви е по-удобно и за него не се изиксва адвокатска помощ, тъй като не съдържа някаква специфична юридическа информация. Като съдържание само ътрябва да обхваща предвидената в чл. 40 (20 от ЗЮЛНЦ.
Имайки предвид изложеното по-горе, ако Вие желаете да осъществявате дейност, за която се изисква обществена полза - определете се като такава организация от самото начало. Ако тези дейности, не са приоритетни и се притеснявате за разходите, които ще Ви струва допълнителното отчитане пред ЦР, регистрирайте се в началото в частна полза, и когато се наложи - се пререгистрирайте в обществена. Имайте предвид, че веднъж ако се определите в обществена, не може след това да се регистрирате в частна. Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза извършват дейност в полза на обществото като цяло, докато ЮЛНЦ в частна полза преследват нестопанските цели на членовете си (съответно учредителите си при Фондациите). Учредителите на едно ЮЛНЦ следва да го определят като такова в частна или в обществена полза (ако организацията е първоначално определена в частна полза, впоследствие по решение на върховния си орган може да се преобразува в обществена полза). Държавата предоставя данъчни облекчения за организациите в обществена полза, но само ако са регистрирани в Централния регистър при Министерство на правосъдието. Според Закона за местните данъци и такси тези ЮЛНЦ са освободени от данък дарение за получените и предоставените дарения. В общия случай размерът на данъка е 5 % от стойността на дареното имущество. Съгласно Закона за данъка върху добавената стойност ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър при МП са освободени от данък върху добавената стойност при внос на стоки, когато внасят безвъзмездни помощи, с изключение на акцизни стоки. Законът за корпоративното подоходно облагане и Законът за облагане доходите на физическите лица стимулират данъчно задължени по този закон лица да предоставят дарения в полза на някои от субектите изброени в закона, сред които и ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност. По този начин тези лица могат да намалят с до 10 на сто финансовия си резултат, съответно облагаемия си доход. Освен това последните две години бе предвидена държавна субсидия за за проекти на ЮЛНЦ, регистрирани в Централния регистър.
ЮЛНЦ в обществена полза са обект на засилен контрол от страна на държавата и в този смисъл има някои утежнения свързани с тях:
- длъжни са да осигурят публичност и прозрачност на дейността си чрез вписване в Централния регистър при МП.
- длъжни са да представят до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.
- подлежат на независим одит при условията на Закона за счетоводството, ако превишават някое от условията в чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
- Министърът на правосъдието има право да изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.
- длъжни са да водят книги за протоколите от заседанията на колективните си органи и да спазват изискванията за разходване на имущество и за сключване на сделки с определени лица съгласно изискванията на закона.Ако може да сме Ви полезни в други области на правото,не се колебайте свържете се с нас – КОНТАКТИ
 

Трябва да се логнете за да пуснете коментар на този сайт - ако не сте регистриран потребител кликнете тук за регистрация
© 2007- 2012
Pravoconsult.com
Всички Права Запазени

Създадено от: troyanbg.comLAN_THEME_10    Free-Source.net
Време за изпълнение:0.4422 сек.,0.0453 от тях за заявки.